VÁNOČNÍ SLEVA 25% + DOPRAVA ZDARMA | KÓD: DAREK25 | DO 4.12.2022

OBCHODNÍ PODMÍNKY

cammino s.r.o.

Otopašská 829/4

158 00 Praha 5

 

IČ: 07980892

DIČ: CZ07980892

 

Tel.: +420 608 393 295

E-mail: info@ornamenti.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.ornamenti.cz (dále jen „e-shop“), jejichž provozovatelem je společnost cammino s.r.o., se sídlem Praha 5, Otopašská 829/4, PSČ 158 00, IČ 07980892, DIČ CZ07980892, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, spisová značka 310979 C (dále jen „prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, sledovat historii provedených objednávek, využívat věrnostního programu (dále jen "Věrnostní program") a provádět změnu osobních údajů. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace (dále jen „uživatelský účet“) přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží vložením vybraného zboží do košíku, následně vyplní veškeré údaje označené prodávajícím jako povinné, vybere způsob dodání a platbu, popřípadě doplňující údaje.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.5. V případě, že objednané zboží již není skladem, bude toto kupujícímu neprodleně oznámeno a prodávající se s kupujícím dohodne na dalším postupu. Kupující má právo v takovém případě objednávku zrušit.

3.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 4.2.1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301922710/2010 vedený u Fio banky (pro platbu v CZK), č. 2001922719/2010 vedený u Fio banky (pro platbu v EUR): IBAN: CZ0220100000002001922719, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
  • 4.2.2. bezhotovostně platební kartou
  • 4.2.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate
  • 4.2.4. dobírkou u dopravce (hotově, nebo kartou)

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Při platbě převodem předem může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet a spárování platby s objednávkou), spárování vaší platby s objednávkou může na naší straně trvat až dva pracovní dny.

4.4. Podrobný rozpis plateb je uveden na stránce Doprava a platba.

4.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4. Podrobný rozpis cen za dopravu je uveden na stránce Doprava a platba.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do devadesáti (90) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít tento formulář zde. Šperk musí být vrácen neporušen, nenošen a v originálním balení.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupením od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží (např. poštovné).

6.3. Zboží lze vrátit zasláním na adresu: cammino, s.r.o., Otopašská 829/4, 158 00 Praha 5. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo vyrobeno jako zakázková výroba.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které výrobce či prodejce popsal, nebo které si strany ujednaly a to po dobu 24 měsíců. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti trvá záruka 12 měsíců.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- na odstranění vady opravou věci

- na přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo:

- na odstranění vady opravou věci

- na přiměřenou slevu z kupní ceny

7.5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  • Není vhodné se šperky spát, protože by se jemné komponenty mohly zdeformovat.
  • Šperky odkládejte při sportování, koupání a také na noc
  • Parfémy, krémy nebo sprej na vlasy používejte vždy před nasazením šperků.
  • Šperky s kubickým zirkonem by měly být opláchnuty pouze teplou vodou a vyčištěny měkkým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte papírové ručníky. 
  • Vaše šperky by měly být vždy poslední věcí, kterou si nasadíte a první věcí, kterou sundáte. Občas očistit šperk přípravky k tomu určenými (hadříky, lázně), nebo požádat o odborné vyčištění přímo ve zlatnické prodejně, zejména pokud se jedná o šperky s pravými kameny.
  • V případě poškození šperku nezasahovat a nechat jej odborně opravit ve zlatnictví. 

7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu, po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: cammino s.r.o., Otopašská 829/4, 158 00 Praha 5.

7.8. Dnem uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7.9. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout, zda je potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře, resp. potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.2. Kupující má právo požádat písemně o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

8.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a kromě dopravním společnostem nebudou bez předchozího souhlasu osobní údaje předávány třetím osobám.

8.4. Kupující prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9. UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 18. 1. 2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz